TAF GCHI
GCHI 090800Z 0909/1009 04022KT 9999 SCT030 TX21/0913Z TN19/1006Z PROB40 TEMPO 0909/0913 4500 RA TEMPO 0911/1009 04022G32KT=
METAR GCHI
GCHI 091030Z 03022KT 360V060 9999 FEW025 SCT050 20/15 Q1026=
GCHI 091000Z 03021KT 9999 FEW025 SCT030 BKN045 20/15 Q1026=
GCHI 090930Z 03017KT 360V060 9999 FEW025 SCT045 20/15 Q1026=
GCHI 090900Z 03018KT 9999 FEW025 BKN040 20/15 Q1026=
GCHI 090830Z 04020KT 020V080 9999 FEW025 BKN035 20/16 Q1026=
WC GCHI
WS GCHI
WV GCHI