TAF KATW
KATW 090520Z 0906/1006 14005KT P6SM BKN100 FM091200 15007KT P6SM OVC080 FM091500 14011G19KT P6SM -SN OVC060 FM091700 16013G22KT 1 1/2SM -SN BKN012 OVC022 TEMPO 0918/0922 3/4SM -SN OVC008 FM092200 19010KT 3SM -FZDZSN OVC010 FM100000 23006KT P6SM BKN016=
METAR KATW
WC KATW
WS KATW
WV KATW