TAF KATY
KATY 270530Z 2706/2806 27010KT P6SM BKN120 FM271100 30011KT P6SM SCT250 FM271700 32015G26KT P6SM BKN150 FM272300 32010KT P6SM FEW250=
METAR KATY
WC KATY
WS KATY
WV KATY