TAF KAVL
KAVL 280523Z 2806/2906 VRB03KT P6SM BKN250 FM281000 34007KT P6SM BKN250 FM281700 35008KT P6SM SCT250 FM290200 34012G18KT P6SM FEW250=
METAR KAVL
WC KAVL
WS KAVL
WV KAVL