TAF KAVP
KAVP 090527Z 0906/1006 31007KT P6SM SCT025 BKN035 FM091100 30005KT P6SM BKN080 FM092000 VRB03KT P6SM BKN100=
METAR KAVP
WC KAVP
WS KAVP
WV KAVP