TAF KBVO
KBVO 270520Z 2706/2806 17007KT P6SM SKC FM271800 26005KT P6SM SKC=
METAR KBVO
WC KBVO
WS KBVO
WV KBVO