TAF KCAK
KCAK 090537Z 0906/1006 VRB02KT P6SM SCT045 FM100000 13014G22KT P6SM OVC090 WS020/18040KT FM100500 19010KT P6SM BKN040=
METAR KCAK
WC KCAK
WS KCAK
WV KCAK