TAF KCAR
KCAR 090520Z 0906/1006 01008KT P6SM OVC070 FM090800 01006KT P6SM VCSH OVC060 FM090900 01006KT P6SM OVC070 FM091700 35008KT P6SM BKN050 FM100100 32004KT P6SM FEW090=
METAR KCAR
WC KCAR
WS KCAR
WV KCAR