TAF KCGI
KCGI 090544Z 0906/1006 15005KT P6SM SCT250 FM091500 18013G25KT P6SM FEW250 FM091800 20014G26KT P6SM BKN015 FM100500 VRB04KT 5SM BR BKN009=
METAR KCGI
WC KCGI
WS KCGI
WV KCGI