TAF KHBG
KHBG 072323Z 0800/0824 06005KT P6SM VCSH OVC012 FM080200 05003KT P6SM VCSH OVC008 FM081000 00000KT 4SM -SHRA OVC004 FM081200 00000KT 3SM BR OVC005 FM081500 35005KT P6SM OVC007 FM081900 34004KT P6SM OVC015 FM082100 36003KT P6SM OVC025=
METAR KHBG
WC KHBG
WS KHBG
WV KHBG