TAF KHUF
KHUF 280520Z 2806/2906 30007KT P6SM SKC FM281600 30010G18KT P6SM SKC FM282300 31009KT P6SM SKC FM290400 30005KT P6SM SKC=
METAR KHUF
WC KHUF
WS KHUF
WV KHUF