TAF KHUM
KHUM 280527Z 2806/2906 VRB04KT P6SM -SHRA OVC070 FM281200 02005KT P6SM -SHRA OVC015 FM281800 01006KT P6SM OVC020 FM290000 35007KT P6SM BKN035 AMD NOT SKED=
METAR KHUM
WC KHUM
WS KHUM
WV KHUM