TAF KMCI
KMCI 081741Z 0818/0918 14006KT P6SM FEW250 FM090600 16012KT P6SM BKN120=
METAR KMCI
WC KMCI
WS KMCI
WV KMCI