TAF KMEM
AMD KMEM 090900Z 0909/1012 17005KT P6SM BKN250 FM091100 16009KT P6SM BKN200 FM091400 18011G17KT P6SM SCT025 BKN200 FM091700 18013G20KT P6SM OVC025 FM092200 19009KT P6SM OVC015 FM100200 17007KT 4SM -DZ BR OVC007 FM100700 18009KT 4SM -DZ BR OVC005=
METAR KMEM
WC KMEM
WS KMEM
WV KMEM