TAF KMIV
KMIV 090525Z 0906/1006 31010G18KT P6SM SCT045 FM090900 31007KT P6SM SCT250 FM091900 VRB03KT P6SM BKN250 FM100000 16004KT P6SM SCT120 BKN250=
METAR KMIV
WC KMIV
WS KMIV
WV KMIV