TAF KSAF
KSAF 081741Z 0818/0918 32010KT P6SM BKN250 FM082000 26011G18KT P6SM SCT120 BKN250 FM090100 26009KT P6SM BKN100 FM090500 29010KT P6SM BKN060=
METAR KSAF
WC KSAF
WS KSAF
WV KSAF