TAF KSGJ
KSGJ 090551Z 0906/1006 35009KT P6SM SCT002 OVC010 FM090630 34007KT P6SM BKN012 OVC020 FM091400 04007KT P6SM SCT020 BKN030 FM091800 05006KT P6SM SCT025 BKN040 BKN200 FM100100 02003KT 5SM BR SCT004 BKN012 BKN200=
METAR KSGJ
WC KSGJ
WS KSGJ
WV KSGJ