TAF KSLE
KSLE 081736Z 0818/0918 26007KT P6SM SHRA SCT020 BKN035 OVC060 FM090600 19003KT 6SM BR VCSH SCT010 BKN030 BKN060 FM091300 18008KT P6SM -SHRA BKN018 OVC040=
METAR KSLE
WC KSLE
WS KSLE
WV KSLE