TAF KSUS
KSUS 072320Z 0800/0824 VRB04KT P6SM OVC060 FM081300 28005KT P6SM BKN250=
METAR KSUS
WC KSUS
WS KSUS
WV KSUS