TAF LEBA
METAR LEBA
LEBA 091000Z 26004KT 230V320 CAVOK 09/06 Q1028=
LEBA 090930Z 26004KT 230V300 CAVOK 07/05 Q1028=
LEBA 090900Z 00000KT CAVOK 07/05 Q1028=
LEBA 090830Z VRB01KT CAVOK 04/04 Q1027=
LEBA 090800Z VRB01KT CAVOK 03/02 Q1027=
WC LEBA
WS LEBA
WV LEBA