TAF LEBT
METAR LEBT
LEBT 280830Z AUTO 23004KT 190V330 CAVOK 06/M01 Q1011=
LEBT 280800Z AUTO 26004KT 210V330 CAVOK 05/M01 Q1010=
LEBT 280730Z AUTO 27004KT 230V320 CAVOK 02/M01 Q1010=
LEBT 280700Z AUTO 21001KT CAVOK 02/M02 Q1010=
LEBT 280630Z AUTO 33004KT 240V010 CAVOK 03/M02 Q1010=
WC LEBT
WS LEBT
WV LEBT