TAF LEMG
LEMG 081700Z 0818/0918 30008KT CAVOK TX19/0913Z TN11/0907Z=
METAR LEMG
LEMG 082230Z 30007KT 9999 FEW060 12/05 Q1023 NOSIG=
LEMG 082200Z 29009KT 9999 FEW060 13/05 Q1023 NOSIG=
LEMG 082130Z 29014KT 260V320 9999 FEW057 14/05 Q1023 NOSIG=
LEMG 082100Z 29009KT 9999 FEW060 13/04 Q1022 NOSIG=
LEMG 082030Z 29010KT 9999 FEW058 14/04 Q1022 NOSIG=
WC LEMG
WS LEMG
WV LEMG