TAF MHRO
COR MHRO 280530Z 2806/2906 VRB05KT 9999 SCT020 TX29/2819Z TN23/2812Z BECMG 2819/2821 SCT024TCU=
METAR MHRO
MHRO 280600Z 30004KT 9999 FEW022 22/21 Q1016 A3000 NOSIG=
MHRO 280500Z 35004KT 9999 FEW022 22/21 Q1016 A3000 NOSIG=
MHRO 280400Z 00000KT 9999 FEW022 22/21 Q1017 A3003 NOSIG=
MHRO 280300Z 23004KT 9999 FEW022 22/21 Q1017 A3003 NOSIG=
MHRO 280200Z 35004KT 9999 FEW022 22/21 Q1016 A3000 NOSIG=
WC MHRO
WS MHRO
WV MHRO