TAF MRLB
MRLB 081706Z 0818/0918 10013KT CAVOK TX34/0821Z TN21/0911Z TEMPO 0908/0914 14003KT=
METAR MRLB
MRLB 082200Z 09013G25KT CAVOK 31/20 A2977=
MRLB 082100Z 09013KT CAVOK 32/19 A2976=
MRLB 082000Z 09014KT CAVOK 33/19 A2978=
MRLB 081900Z 08011KT 9999 FEW045 33/19 A2980=
MRLB 081800Z 09011KT 9999 FEW045 32/20 A2984=
WC MRLB
WS MRLB
WV MRLB