TAF MRLM
MRLM 280500Z 2806/2906 28005KT 9999 FEW020 BKN100 TX29/2820Z TN20/2812Z TEMPO 2807/2815 5000 +DZ BKN020 PROB40 +RA TEMPO 2818/2822 03009KT BKN020 TEMPO 2822/2906 33004KT 5000 RA BKN015=
METAR MRLM
MRLM 260000Z 28003KT 9999 FEW020 BKN200 25/23 A2989=
MRLM 252300Z 01005KT 9999 FEW020 SCT120 BKN220 27/23 A2988=
MRLM 252200Z 33010KT 9999 SCT020 SCT120 27/23 A2986=
MRLM 251700Z 35008KT 9999 FEW030 BKN120 29/23 A2992=
WC MRLM
WS MRLM
WV MRLM