TAF SACO
SACO 280500Z 2806/2906 18015KT 7000 -RA BKN007 OVC010 TX27/2818Z TN12/2810Z BECMG 2809/2811 9999 NSW SCT020=
METAR SACO
WC SACO
WS SACO
WV SACO